ضرورت مشاوره تحصیلی

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره تحصیلی

ضرورت مشاوره تحصیلی بر هیچ کس پوشیده نیست که مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی ضرورت کامل داشته و با راهنمایی و مشورت با متخصص و مشاورین این امر می‌تواند در تصمیم گیری و انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان دقت کافی نمود. یک انتخاب نادرست؟ همیشه در زندگی اوقاتی پیش می‌آید که ضرورت مشاوره برای ما ایجاد می […]

مشاوره اضطراب تحصیلی

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره تحصیلی

مشاوره اضطراب تحصیلی اضطراب تحصیلی چیست؟ اضطراب تحصیلی تا حدی برای انجام به موقع تکالیف و سروقت بودن نیاز استو در کل باید ذکر کنیم وجود کمی اضطراب در افراد برای انجام وظایف از جمله بیدار شدن صبح و قرارهای ملاقات و پروازها و.. ضروری می باشد.اما وقتی این اضطراب از حد طبیعی بیش تر […]

مشاوره تحصیلی

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی مشاور در هر زمینه و برایهر منظوری مانند کار ، خرید مسکن ، ازدواج ، مسافرت ، و غیره بسیار پر اهمیت و ضروری است ، مخصوصا مشاوره تحصیلی که آینده دانش آموزان را ممکن است تغییر دهد. اهمیت مشاوره تحصیلی در انتخاب رشته تحصیلی :